تکنسین های اسرائیلی از کارخانه بازدید می کنند

July 5, 2022
آخرین مورد شرکت تکنسین های اسرائیلی از کارخانه بازدید می کنند

تعدادی از خریداران از اسرائیل بسیار بیشتر از اسرائیل برای بازدید از کارخانه ما پرواز کردند.

ما از ورود و استقبال او بسیار مفتخریم و بسیار خوشحالیم.

تکنسین های کارخانه ما آنها را برای دیدن تجهیزات تولید ما بردند و پارامترها و ساختار شیمیایی محصولات فلزی را بررسی کردند.

مشتریان فکر می کنند که درجه کالا کاملاً تضمین شده است.